2015-04-23

Zakres działania

Zakres działania

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, podobnie jak siedem innych tego typu terenowych organów rządowej administracji specjalnej dba o bezpieczeństwo żeglugi na akwenach śródlądowych.

Realizacja misji odbywa się przez realizację ustawowych norm dotyczących bezpieczeństwa żeglugi oraz działań organów administracji państwowej. Realizując te normy organ m.in.:

 1. wystawia zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej w zakresie zarobkowego przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej,
 2. wystawia dokumenty potwierdzające zdolność żeglugową statków,
 3. wystawia dokumenty potwierdzające zdolność statków do przewozu materiałów niebezpiecznych,
 4. kontroluje dokumenty załóg, statków, stan dróg wodnych gwarantujące bezpieczeństwo żeglugi,
 5. pośrednio dba o poziom kwalifikacji załóg,
 6. wystawia zezwolenia na imprezy na wodzie mogące zakłócić ruch żeglugowy,
 7. wystawia zezwolenia na prace podwodne na drogach wodnych,
 8. pogłębia zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli,
 9. należycie i wyczerpująco informuje,
 10. czuwa nad tym, aby strony i inne osoby nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Terytorialny zakres działania

§ 2. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej ( Dz.U. nr 77 poz. 831)

Ustala się następujący terytorialny zakres działania (...) dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu:

 • śródlądowe drogi wodne:- Rzeka Odra od km 181,3 (ujście Nysy Kłodzkiej) do km 542,4 (ujście Nysy Łużyckiej),- Węzeł dróg wodnych we Wrocławiu;
 • wody śródlądowe inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa dolnośląskiego oraz następujących powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego oraz miasta na prawach powiatu Zielona Góra - w zakresie o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowe.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się