2015-04-23

Zakres działania

Zakres działania

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, podobnie jak siedem innych tego typu terenowych organów rządowej administracji specjalnej dba o bezpieczeństwo żeglugi na akwenach śródlądowych.

Realizacja misji odbywa się przez realizację ustawowych norm dotyczących bezpieczeństwa żeglugi oraz działań organów administracji państwowej. Realizując te normy organ m.in.:

 1. wystawia zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej w zakresie zarobkowego przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej,
 2. wystawia dokumenty potwierdzające zdolność żeglugową statków,
 3. wystawia dokumenty potwierdzające zdolność statków do przewozu materiałów niebezpiecznych,
 4. kontroluje dokumenty załóg, statków, stan dróg wodnych gwarantujące bezpieczeństwo żeglugi,
 5. pośrednio dba o poziom kwalifikacji załóg,
 6. wystawia zezwolenia na imprezy na wodzie mogące zakłócić ruch żeglugowy,
 7. wystawia zezwolenia na prace podwodne na drogach wodnych,
 8. pogłębia zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli,
 9. należycie i wyczerpująco informuje,
 10. czuwa nad tym, aby strony i inne osoby nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Terytorialny zakres działania

§ 2. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej ( Dz.U. nr 77 poz. 831)

Ustala się następujący terytorialny zakres działania (...) dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu:

 • śródlądowe drogi wodne:- Rzeka Odra od km 181,3 (ujście Nysy Kłodzkiej) do km 542,4 (ujście Nysy Łużyckiej),- Węzeł dróg wodnych we Wrocławiu;
 • wody śródlądowe inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa dolnośląskiego oraz następujących powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego oraz miasta na prawach powiatu Zielona Góra - w zakresie o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowe.