2015-04-23

Statut Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Statut Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Załącznik do Zarządzenia Nr 35 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)

STATUT

Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

 

§ 1.

Statut Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, zwanego dalej „Urzędem”, określa

organizację Urzędu oraz szczegółowy zakres działania Dyrektora Urzędu Żeglugi

Śródlądowej we Wrocławiu, zwanego dalej „Dyrektorem”.

 

§ 2.

1. W skład Urzędu wchodzą stanowiska pracy do spraw:

1) nadzoru nad żeglugą;

2) inspekcji technicznej statków;

3) administracyjnych;

4) finansowo – organizacyjnych;

5) technicznych.

2. W zależności od potrzeb, stanowiska pracy, o których mowa w ust. 1, mogą być łączone

w wydziały lub zespoły.

3. Obsługę finansowo – księgową Urzędu wykonuje główny księgowy urzędu obsługującego

ministra właściwego do spraw transportu.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Dyrektor może upoważnić osoby zajmujące stanowiska, o których

mowa w ust. 1, do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

5. Zastrzega się do wyłącznej decyzji Dyrektora sprawy:

1) kadrowe i gospodarki finansowej;

2) na podstawie odrębnych przepisów.

6. Dla realizacji określonych zadań, Dyrektor może tworzyć zamiejscowe stanowiska pracy,

o których mowa w ust. 1.

7. Zakres czynności i tryb stanowisk pracy, o których mowa w ust. 1, ustala Dyrektor w:

1) opisach stanowisk pracy – dla pracowników korpusu służby cywilnej;

2) kartach stanowisk pracy – dla pozostałych pracowników.

 

§ 3.

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w § 2

ust. 1, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

 

§ 4.

Zakres działania Dyrektora obejmuje w szczególności sprawy wynikające z:

1) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej w zakresie :

a) prowadzenia pomiaru statku,

b) prowadzenia inspekcji technicznej statku;

2) odrębnych przepisów.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się