2015-04-24

O Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu jest jednostką niezespolonej administracji rządowej obsługującą dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Dyrektor jest organem niezespolonej administracji rządowej podległej ministrowi właściwemu ds. transportu. Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu jest dysponentem środków budżetowych obsługę finansowo-księgową sprawuje główny księgowy ministerstrwa ds. transportu.