2015-04-23

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu dr kpt. ż. ś Jan Pyś

Dyrektor: Dr kpt. ż. ś Jan Pyś

Życiorys

Dr kpt. ż. ś Jan Pyś urodził się 24 czerwca 1962 r. w Ząbkowicach Śląskich. W szkole podstawowej należał do drużyny żeglarskiej Harcerskiego Ośrodka Wodnego RANCHO we Wrocławiu. Tam rozpoczęła się jego przygoda z wodą.

W roku 1977 przy wyborze szkoły średniej żadnych wątpliwości – Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Po maturze w 1982 r. podjął pracę w Przedsiębiorstwie Państwowym Żegluga na Odrze na statkach odrzańskich. Pływał na statkach towarowych i pasażerskich w kraju i zagranicą. W roku 1986 uzyskał pierwszy stopień oficerski w żegludze śródlądowej - Patent Porucznika Żeglugi Śródlądowej.

Z pracy na statkach odszedł w stopniu kapitana. W 1987 r. rozpoczął pracę w rządowej administracji żeglugi śródlądowej. Następnie w 1994 r. podjął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie administracja publiczna. Efektem studiów była praca magisterska pt.: Regulacja prawna żeglugi śródlądowej w Polsce. W roku 1999 rozpoczął na Wydziały Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego studia doktoranckie. Stopień naukowy doktora nauk prawnych otrzymał w roku 2005 za pracę pt.: Ustrojowoprawne uwarunkowania żeglugi na Odrze od XVIII do XXI w.

Oprócz pracy na statkach żeglugi śródlądowej i w administracji żeglugowej dr Jan Pyś zajmował się pracą dydaktyczną, pełnił obowiązki dyrektora w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu (2005 – 2008). Obecnie jest dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, uczestniczy w komisjach, których przedmiotem działania jest transport rzeczny, jest członek wielu stowarzyszeń związanych z żeglugą śródlądową. Jest autorem dwutomowej książki pt.: Odra. Rzecz o żegludze i polityce oraz 20 prac z dziedziny żeglugi śródlądowej, które ukazały się m.in w: Prawo UW, Przegląd Komunikacyjny, Prosto z Pokładu, Gospodarka Wodna, Rzeczpospolita

 

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Technik Żeglugi Śródlądowej 1982 (kapitan żeglugi śródlądowej 1988)
 • Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa i Administracji magister zarządzania i marketingu, 1999
 • Uniwersytet Wrocławski administracja, 1999
 • Uniwersytet Wrocławski doktor nauk prawnych 2005

 

PRACA ZAWODOWA:

 • Praca na statkach żeglugi śródlądowej 1982-1989
 • Inspektor nadzoru nad Żeglugą w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 1989-2005
 • Zajęcia ze studentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego 2001-2005
 • Pełniący obowiązki dyrektora w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 2005 – 2008
 • Uczestnik komisji przy Prezydencie Wrocławia i Ministrze Infrastruktury 2005-2010
 • Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 2008 do tej pory

 

ODZNACZENIA

 • Srebrna odznaka zasłużonego dla żeglugi śródlądowej
 • Brązowy medal za zasługi WOPR
 • Medal Pro Mari Nostro
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Pierścień Tysiąclecia przyznany przez Kardynała Henryka Gulbinowicza
 • Odznaka Honorowa Złota Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

 

PRZEDMIOT PRAC BADAWCZYCH:

Administracyjno-prawno-ekonomiczne uwarunkowania żeglugi śródlądowej w Polsce

 • Regulacja prawna żeglugi śródlądowej.

 • Prawne uwarunkowania uprawiania żeglugi śródlądowej.

 • Organizacja prawna administracji żeglugowej.

 • Kontrola wykonywania zadań związanych z żeglugą śródlądową.

 • Regulacja prawna żeglugi śródlądowej w Polsce w świetle standardów prawa Unii Europejskiej.

 

Administracyjno-prawno-ekonomiczne uwarunkowania żeglugi śródlądowej na Odrze

 • Periodyzacja dziejów kształtowania statusu ustrojowoprawnego rzeki stosownie do kolejnych zmian form i podmiotów zarządzania rzeką;

 • Prawodawstwo odrzańskie od schyłkowego okresu feudalnego do czasów nam współczesnych i ustalenie jego cech warunkujących uprawianie żeglugi;

 • Administrowanie Odrą i ocena jej efektywności w zmieniających się warunkach historycznych;

 • Podstawowe elementy warunkujące uprawianie żeglugi na Odrze oraz ustalenie ich znaczenia w kolejnych przedziałach periodycznych - ocena;

 • Aktualny stan żeglugi na Odrze;

 • Zaproponowanie zmian gwarantujących tworzenie właściwej polityki rzecznej, prowadzących do poprawy warunków dla gospodarki wodnej w tym dla żeglugi.

 

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 1. Ustawa o żegludze śródlądowej w Senacie –Statek do Młocin, Rzeczpospolita, Warszawa 15 listopada 2000.

 2. Ekonomiczne uwarunkowania żeglugi śródlądowej w Polsce, Przegląd Komunikacyjny, Warszawa 2001, nr 6.

 3. Uwarunkowania prawno-administracyjne żeglugi śródlądowej w Polsce w latach 1919-1939, Prawo - Studia historycznoprawne, Wrocław 2001.

 4. Odrą do Europy, Przegląd Komunikacyjny, Warszawa 2002, nr 1.

 5. Wpływ budowy Kanału Augustowskiego na sytuację chłopów w Rzeczpospolitej Sztabińskiej, Wieś i chłopi. Problemy ustrojowo-prawne, Wrocław 2002.

 6. Wrocław - Ośrodek odrzańskiej żeglugi śródlądowej do 1945 r., Miasta i prawa miejskie w rozwoju historycznym, Wrocław 2003.

 7. Zarząd Regulacji Rzeki Odry (1873-1944), Prawo - Studia historycznoprawne, Wrocław 2004.

 8. Odrzańska Droga Wodna w świetle prawa międzynarodowego i krajowego, Przegląd Komunikacyjny, Warszawa 2004, nr 10.

 9. Odrzańska administracja wodno-żeglugowa w Niemczech i Polsce, Przegląd Komunikacyjny, Warszawa 2005, nr 3.

 10. Akademia Morska w Szczecinie Inland Shipping 2006 – Odrzańska Droga Wodna – Powrót do europejskiej sieci dróg wodnych, Szczecin 2006 s.157-168.

 11. Żegluga Śródlądowa w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, Przegląd Komunikacyjny, Warszawa 2006 Nr 9 str. 17.

 12. Administracja Odrzańskiej Drogi Wodnej od XVI do XX w: Dziedzictwo Morskie i Rzeczne Polski, Wrocław 2006, s. 151-170.

 13. Żegluga po Polsku – Infrastruktura Warszawa 2007 s. 27.

 14. Gospodarko wodna pamiętaj o transporcie rzecznym, Gospodarka Wodna,Warszawa 2008 nr 5 str. 177.

 15. Historia i perspektywy żeglugi na Odrze w: Rola śródlądowego transportu wodnego w rozwoju regionów Unii Europejskiej, Wrocław 2008 s 183-195.

 16. Świadectwo techniczne statków żeglugi śródlądowej, Przegląd Komunikacyjny, Warszawa 2009 Nr 2 str. 36.

 17. Uwarunkowania prawno-organizacyjne transportu wodnego na Odrze w aspekcie szans jakie niesie UE,w: Perspektywy możliwości i zagrożenia rozwoju żeglugi śródlądowej, Gliwice-Kraków-Wrocław 2011, s. 115-130.

 18. Odra, Wrocław 2013, tomy I-V.

 19. Odrzańska Droga Wodna – europejskie dziedzictwo - Wstęp, Prosto z pokładu, Wrocław 2004 do tej pory kilkanaście artykułów.

 20. Odra. Rzecz o żegludze i polityce, Wrocław 2014, tom I i II.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się